Organizatorzy
Współorganizator
Sponsor panelu (hala sportowa)
Patronat Medialny
 
 
REJSTRACJA I WARUKI UCZESTNICTWA
Aby rejestracja przebiegła prawidłowo konieczne jest wypełnienie wszystkich pól, które dodatkowo oznaczono gwiazdką: (*).

Formularz należy uzupełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2017 r., mając na uwadze, że obligatoryjna opłata akredytacyjna wynosi:
450 zł w przypadku dokonania rejestracji i wpłaty do 6 września 2017,
550 zł w przypadku dokonania rejestracji (do 6 września) i wpłaty w terminie od 9 do 13 września 2016.

Rejestracja może zostać zamknięta przed 6 września 2017 w przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy liczbę dostępnych miejsc.

Potwierdzenie uiszczenia opłat należy przesłać na adres: konferencja@mozp.pl.
Zgłaszam udział:
Nazwisko i imię: *

Organizacja:
Stanowisko:
Adres email: *
Telefon kontaktowy: *
Zgodnie z wariantem wybranym z poniższych opcji:
I. UDZIAŁ W KONFERENCJI (Akredytacja) – 450zł/OSOBĘ
- opłata obligatoryjna dla wszystkich uczestników.
 
*
Koszt obejmuje udział we wszystkich panelach konferencji i przerwach kawowych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa.
 
II A. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE – 120 zł/OSOBODZIEŃ.
 
Koszt osobodnia obejmuje zakwaterowanie wraz z wyżywieniem (od obiadu do śniadania). Zamówienie dodatkowego obiadu 24 września 2017 r. (niedziela) - 20 zł za obiad. Zapotrzebowanie należy wpisać w formularzu zamówienia zakwaterowania i wyżywienia - pkt. II B.
 
II B. Zamówienie zakwaterowania z wyżywieniem

Proszę zaznaczyć wybraną pozycję:
 DataKobietaMężczyzna
 21/22 września
 22/23 września
 23/24 września
 obiad 24 września
 
III A. POSIŁKI DLA OSÓB NIEKORZYSTAJCYCH Z ZAKATEROWANIA –
20 ZŁ / ŚNIADANIE, 20 ZŁ / OBIAD, 20 ZŁ / KOLACJA.
 
Zapotrzebowanie należy wpisać w formularzu zamówienia wyżywienia – pkt. III B.
 
III B. Zamówienie wyżywienia

Proszę zaznaczyć zamawiany posiłek:
 DataŚniadanieObiadKolacja
 21 września  
 22 września
 23 września
 24 września  
Dodatkowe informacje:
Dane do faktury
Nazwa Firmy
lub Imię i Nazwisko: *
Ulica, nr bud., lokal: *
 
  

Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
NIP: *
 
Prawidłowe i czytelne wypełnienie formularza pozwoli na wcześniejsze przygotowanie rachunków/faktur, które będą Państwo mogli odebrać w trakcie Konferencji; w innych przypadkach rachunki zostaną przesłane pocztą po 01 padziernika 2017 r.
 
Niniejszy formularz stanowi ofertę zawarcia umowy udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Trenerów Pływania w Krakowie. Umowa zostaje skutecznie zawarta poprzez przyjęcie oferty, tj. wypełnienie i wysłanie do 6 września 2017 r. wypełnionego formularza. Deklaracja uczestnictwa obliguje do dokonania wpłaty na konto MOZP: Bank PKO BP S.A. II oddział w Krakowie nr 61 1020 2906 0000 1202 0114 8055 pełnej kwoty zgodnej z wypełnionym formularzem zgłoszenia do udziału w Konferencji wraz z przesłaniem dowodu dokonania wpłaty do MOZP nie później niż do 6 września 2017 r.
 
Oświadczam(y), że upoważniamy MOZP do wystawienia rachunku/faktury bez podpisów. Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 6 września 2017 r. materiały konferencyjne zostaną przesłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu, a koszt nie zostanie zwrócony. Rezygnacja uwzględniana przez MOZP musi nastąpić w formie pisemnej (faksem: 12 617 29 22 lub e-mailem: konferencja@mozp.pl) przed 6 września 2017 roku. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania wpłaty.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów i współorganizatorów danych osobowych na potrzeby Konferencji (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Organizatorzy i współorganizator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach fotograficznych i filmowych z Konferencji w celach promocyjnych.
 
Miejsce:
Data: (RRRR-MM-DD)
 
 
 
Projekt AKNET