Działając w oparciu o § 15 punkt 2, oraz 7 Statutu Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego oraz Uchwałą Zarządu z dnia 5 lipca 2021 Zarząd MOZP zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego

I termin: 11 września 2021, godzina 1100

II termin: 11 września 2021, godzina 1130

Miejsce zebrania: Ośrodek Sportu i Rekreacji Fundacji im. ks. Siemaski (Aula), 32-060 Piekary k/Krakowa 2

  1. Program Obrad został określony w Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  2. Sposób prowadzenia obrad został określony w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  3. Ilość mandatów przysługujących poszczególnym Delegatom określa Wykaz Mandatów stanowiący załącznik do niniejszej informacji.
  4. Materiały na Walny Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze  Delegatów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego będą opublikowane na stronie internetowej MOZP (www.mozp.pl),  w formie umożliwiającej ich pobranie oraz wydrukowanie. W/w materiały ukażą się terminie do 6 września 2021.
  5. Zgodnie z § 18 pkt 4 do 6 Statutu MOZP kandydatów na Prezesa Małopolskiego OZP mogą zgłaszać delegaci oraz Zarząd MOZP. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej i składa do Zarządu MOZP. Zgłoszeń należy dokonać na załączonym formularzu w terminie do 6 września 2021 w formie listowej lub mailem na adres a.zak@mozp.pl Jeżeli w określonym wyżej trybie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat na Prezesa, wybór Prezesa odbędzie się zgodnie z § 18 pkt 7 Statutu MOZP.
  6. W celu sprawnego przeprowadzenia Zebrania dane osobowe wyłonionych przez Państwa Delegatów prosimy przesłać w nieprzekraczalnym  terminie do  6 września 2021 roku na adres: a.zak@mozp.pl. W dniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów MOZP wyłonieni przez Państwa Delegaci muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez władze klubu.

 

Wykaz mandatów

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego MOZP

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego MOZP

Wzór druku zgłoszenia kandydata na Prezesa

Sprawozdanie z działalności Zarządu MOZP w latach 2016-2021

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego do Zarządu zostali wybrani:

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Małopolskiego Okręgowego Związku Pływackiego do Zarządu zostali wybrani:

Kazimerz Woźnicki - Prezes

Bohosiewicz Iwona

Brus Robert

Gęgotek Piotr

Kujawa Paulina

Wądrzyk Łukasz

Wojtałów Paulina

Woźnicki Piotr

Żak Artur

 

Do komisji Rewizyjnej Zostali Wybrani:

Borzęcki Jerzy

Dorywalski Marek

Legutko Mirosława